دستگاههای تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر
دستگاههای تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

دستگاههای تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره


<br />

دستگاههای تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره

یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز در فرودگاهها – بنادر – ترمینالهای مسافری و مکانهای امنیتی بسیار بالا تجهیزات شناسائی مواد مخدر و مواد منفجره داخل کیف و چمدان میباشد.

تجهیزاتی که با دقت بسیار بالا بتواند کمترین مواد منفجره را شناسائی و ترکیبات آنرا مشخص نماید.

ورود مواد مخدر و بخصوص مواد منفجره همراه مسافر فجایع بسیار بزرگی می آفریند و این نوع تجهیزات همینک جزو نیازهای اولیه کاربران است.

باید مأموران این امکان را داشته باشند تا بدون اینکه کیف و چمدان را بازگشائی نمایند از اینکه داخل آن مواد منفجره و یا مواد مخدر وجود دارد آگاهی پیدا کنند.

در این راستا شرکت پیمان گزاران مدرن ترین تجهیزات شناسائی مواد مخدر و مواد منفجره را به کاربران ارائه مینماید.

تجهیزاتی با قابلیت ها و توانمندیهای بسیار بالا جهت کلیه کاربری ها

 

ارژن hp سرور سرور اج پی خدمات ساختمانی گفتار درمانی